• Hebrew
  • English

פרשת משפטים

Shiurim archive פרשת משפטים

פרשת משפטים
  • הרב דניאל רייבין
  • 18:45
  • כט שבט תשפ"א
Play Video

דברי תורה על הפרשה שנמסר בבית המדרש יד בנימין, קטמון

Related shiurim
פרשת שופטים - תמים תהיה וכו' - העבודה של אלול, אני לדודי וכו'
פרשת במדבר

דברי תורה על הפרשה שנמסר בבית המדרש יד בנימין, קטמון

You might also like
Rav Moshe Rabinowitz
Shmitta – Practical Halacha 3
הרב דניאל רייבין
היום הרת עולם – הבחינה המיוחדת של מידת הבטחון ביום הדין
הרב אשר וייס
ענייני ראש השנה
הרב דניאל רייבין
תפילה: עומד לפני המלך (english)
הרב דניאל רייבין
ברכות י: שיטת הרמב”ם בענין קריאת שמע של שחרית וערבית, מסכת ברכות
Rav Moshe Rabinovitz
Shmita – Concepts and Practical Halacha 2